عضویت پرسنل شرکتی

عضویت پرسنل شرکتی

عضویت در کتابخانه مرکزی 

” قابل توجه همکاران شرکتی دانشگاه “

از تاریخ  ۱۴۰۰/۶/۳۱ امکان عضویت پرسنل شرکتی در کتابخانه مرکزی فراهم شده است. همکاران محترم شرکتی جهت عضویت درکتابخانه مرکزی باید طبق مراحل ذیل اقدام نمایند:

  • تکمیل فرم چاپی عضویتِ در کتابخانه مرکزی( حضوراً )
  • ارائۀ نام یکی از کارمندان رسمی دانشگاه به عنوان معرف
  • تکمیل فرم عضویت در پورتال کتابخانه مرکزی
  • تأیید عضویتِ توسط میز امانت

                                                                                    ** – پذیرفته شدن فرد ثبت نام کننده، به عنوان عضو کتابخانه مرکزی

 

***- جهت اطلاع از نحوۀ عضویت در کتابخانه روی  ” راهنمای ثبت نام.۲” کلیک کنید. راهنمای ثبت نام در پورتال کتابخانه مرکزی را مشاهده خواهید کرد. 

راهنمای ثبت نام.۲