دومین همایش چالش های خانواده ایرانی(۳ اسفند ماه)

دومین همایش چالش های خانواده ایرانی(۳ اسفند ماه)

دومین همایش چالش های خانوادۀ ایرانی ( زنان و خانواده در دورۀ کرونا) به صورت مجازی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ توسط دانشگاه الزهرا(س) با همکاری برخی دانشگاه ها و موسسات آموزشی – پژوهشی برگزار خواهد شد. اساتید، دانشجویان و علاقمندان می توانند در این همایش شرکت نمایند.
آدرس وب سایت همایش: http://fc.alzahra.ac.ir/

شماره تلفن کارشناس دبیرخانه:  ۰۹۳۵۷۰۱۴۰۸۳

گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا(س)برگزار می کند:
دومین همایش ملی چالش های خانواده ایرانی (زنان و خانواده در دوران کرونا)، سوم اسفندماه ۱۴۰۰   The second national conference on Iranian family callenges(women and family in Covid pandemic era)
با اسـتعانت از درگاه خداوند حکیم، دومین همایش ملی چالش های خانواده ایرانی بصـورت مجازی در تاریخ ٣اسـفندماه ١۴٠٠ برگزار می گردد. این همایش با هدف بررسـی چالش ها و مسـائل خانواده ایرانی به ویژه زنان وخانواده از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظرعلمی و تخصــصـی، ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی وهم چنین تشـویق محققین برنامه ریزی شـده اسـت. بدینوسـیله از کلیه پژوهشـگران، متخصصین، صاحب نظران و علاقه مندان و فعالین علوماجتماعی، مطالعات زنان خانواده و رشــته های مرتبط برای مشــارکت در این همایش و ارائه مقاله دعوت به عمل می آید.

**- – محور های همایش:
– جامعه شناسی زن و خانواده
– حقوق زن و خانواده
– روانشناسی زن و خانواده
– نظریه پردازی در حوزه زن و خانواده
– سیاست گذاری اجتماعی زن و خانواده
– آسیب های اجتماعی زنان

– رسانه، فضای مجازی و ارتباطات
– ورزش و اوقات فراغت زنان و خانواده
– اشتغال،اقتصاد،توانمندسازی و کارآفرینی زنان
– بهداشت سلامت زن و خانواده و فرزندآوری
– محورهای ویژه همایش؛کرونا زن و خانواده
– زنان و آموزش عالی

نحوه ارسال مقاله: علاقه مندان می توانند مقالات خود را به ادرس سایت ir.ac.alzahra.fc://http و یا به
آدرس ایمیل ir.ac.alzahra@familychallenges ارسال کنند.
مهلت ارسال چکیده مقاله: ٣٠ دی ماه ١۴٠٠
مهلت ارسال اصل مقالات : ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۰