کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

شماره تماس مستقیم

 داخلی

دکتر بهنام پورحسن طنابچی

رئیس کتابخانه مرکزی

فیزیک ذرات بنیادی 

دانشیار

 

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۳۲

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۱

 معصومه عرب احمدی

مسئول بخش مرجع ، نشریات وپایان نامه ها( نماینده طرح غدیر)

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۶۳

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۳

 زهرا ایثاری

فهرستنویس فارسی و لاتین

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۷

سید اسامه شنایی

انتشارات کتابخانه مرکزی

کارشناسی حسابداری

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۶۷

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۴

 معصومه حیدری اقبال آباد(۱)

کتابدار بخش امانت

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۲

 

معصومه حیدری اقبال آباد(۲)

بخش فراهم آوری
( ثبت و سفارش)

کارشناسی کامپیوتر

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۸