کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

شماره تماس مستقیم

 داخلی

دکتر حامد فضل الله تبار

رئیس کتابخانه مرکزی

مهندسی صنایع، گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی 

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۳۲

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۱

 اکرم قناد

معاون کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۳۲

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۰

 معصومه عرب احمدی

مسئول بخش مرجع ، نشریات وپایان نامه ها( نماینده طرح غدیر)

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۶۳

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۳

 زهرا ایثاری

فهرستنویس فارسی و لاتین

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳- ۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳-۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۷

سید اسامه شنایی

انتشارات کتابخانه مرکزی

کارشناسی حسابداری