کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

شماره تماس مستقیم

 داخلی

جناب آقای دکتر حامد فضل الله تبار

رئیس کتابخانه مرکزی

مهندسی صنایع، گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی 

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۳۲

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۱

سرکار خانم اکرم قناد

معاون کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۳۲

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۰

سرکار خانم معصومه عرب احمدی

مسئول بخش مرجع ، نشریات وپایان نامه ها( نماینده طرح غدیر)

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۳

سرکار خانم زهرا ایثاری

فهرستنویس فارسی و لاتین

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۷

سرکار خانم مریم طاهری

امور دفتری و بایگانی

دیپلم( کتابدار تجربی)

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۵

سرکار خانم معصومه حیدری اقبال آباد(۱)

کتابدار بخش امانت

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۲

 

سرکار خانم معصومه حیدری اقبال آباد(۲)

بخش فراهم آوری
( ثبت و سفارش)

دیپلم

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۸

جناب آقای سید اسامه شنایی

 انتشارات کتابخانه مرکزی

کارشناسی حسابداری

۰۲۳۳۵۲۲۰۲۶۷

۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶

داخلی ۲۴۴