کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تماس با ما

ارتباط با ما:


 

نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۳۵۲۲۰۲۳۲ – ۰۲۳ ۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۱ )
معاونت ۳۵۲۲۰۲۳۲ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۰ )
مرجع، پایان نامه ها و نشریات ۳۵۲۲۰۲۶۳ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۳ )
امانت ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۲ )
سازماندهی و رده بندی (فهرستنویسی) ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۷ )
آماده سازی ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۵ )
فراهم آوری( ثبت و سفارش) ************ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۸ )
انتشارات ۳۵۲۲۰۲۶۷ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۴ )