کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تماس با ما

ارتباط با ما:


 

نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۳۱۱۷۷۲۴۱ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۱ )
مرجع، پایان نامه ها و نشریات ۳۱۱۷۷۲۴۳ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۳ )
امانت ۳۱۱۷۷۲۴۲ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۲ )
سازماندهی و رده بندی ۳۱۱۷۷۲۴۷ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۷ )
آماده سازی ۳۱۱۷۷۲۴۷ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۷ )
فراهم آوری( ثبت و سفارش) ************ ( داخلی ۷۲۴۸ )
انتشارات ۳۱۱۷۷۲۴۴ – ۰۲۳ ( داخلی ۷۲۴۴ )