کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تماس با ما

ارتباط با ما:


 

نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۳۵۲۲۰۲۳۲- ۰۲۳ ۳۵۲۲۰۰۸۱-۸۶ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۱ )
معاونت ۳۵۲۲۰۲۳۲ – ۰۲۳ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۰ )
مرجع، پایان نامه ها و نشریات ۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۷۰ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۳ )
امانت ۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۷۰ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ / ۰۲۳
( داخلی ۲۴۲ )
سازماندهی و رده بندی (فهرستنویسی) ۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۷۰ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۷ )
آماده سازی ۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۷۰ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۵ )
فراهم آوری( ثبت و سفارش) ************ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۸ )
انتشارات ۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۶۷ ۸۶ -۳۵۲۲۰۰۸۱ /  ۰۲۳
( داخلی ۲۴۴ )