تماس با ما

ارتباط با ما:  • ریاست : ۳۵۲۲۰۲۳۲ – ۰۲۳
  • معاونت: ۳۵۲۲۰۲۳۲ – ۰۲۳
  • مرجع، پایان نامه ها و نشریات: ۳۵۲۲۰۲۷۰  – ۰۲۳
  • امانت : ۳۵۲۲۰۲۷۰  – ۰۲۳
  • سازماندهی و رده بندی (فهرست نویسی): ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳
  • آماده سازی: ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳
  • فراهم آوری(ثبت و سفارش): داخلی ۲۴۸