تخفیف ویژه در عودت کتاب های امانی

تخفیف ویژه در عودت کتاب های امانی

” قابل توجه دانشجویان گرامی”
کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان در نظر دارد با توجه به فرارسیدن مناسبت های ” روز کتابدار ( هفته
کتاب و کتاب خوانی)، روز دانشجو و هفته پژوهش “، تخفیف هایی برای تأخیر در عودت کتاب های
امانی
نزد دانشجویان گرامی قائل شود. کلیک کنید:
http://lib.du.ac.ir/wp-content/uploads/2021/11/